värdevalue
Egenskap
URI (länk till resurs)
Förekommer på
Definieras av
benämning
en
value
sv
värde
Subegenskaper