URIURI
Klass
URI (länk till resurs)
kod
URI
benämning
URI
kommentar
Universal Resource Identifier
Har basklass
Definieras av

Show lens definitions