KonceptConcept
URI (länk till resurs)
owl:hasKey
Har basklass
Definieras av
benämning
en
Concept
sv
Koncept