LIBRISIII-nummerLibrisIIINumber
Klass
Definieras av
Förekommer på
Har basklass
benämning
en
LIBRISIII-number
sv
LIBRISIII-nummer
kommentar
sv
[FÅR EJ MAKULERAS] Åtta- eller tioställigt identifikationsnummer på LIBRIS-poster som konverterats från ett ursprungligt LIBRISIII-format (ISBN, ISSN eller ett tioställigt nummer som inleds med siffrorna '99'). Avser postens unika identitet i det gamla LIBRIS-systemet.

Show lens definitions