Kartor • saogf
Genre/form
URI (länk till resurs)
föredragen benämning
Kartor
ingår i system
nära match
Maps • lcsh
anmärkning om användning
Används för kartor, atlaser (kartböcker) och kartsamlingar.
Genre/formterm.
Ladda ner
Andra tjänster