Engelska
URI (länk till resurs)
kod
eng
langTag
en
langCode
eng
langCodeBib
eng
föredragen benämning
de
Englisch
en
English
fr
anglais
sv
Engelska
Ladda ner
Andra tjänster