{Särskilda egenskaper (taktilt) without benämning} • Tryck och punktskrift sida vid sida
URI (länk till resurs)
kod
a
ingår i system
föredragen benämning
en
Print/braille
sv
Tryck och punktskrift sida vid sida
Ladda ner
Andra tjänster